ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ

Η οικονομική συνδρομή των μελών του Συνδέσμου από 1-1-2019 είναι:

 1. Δικαίωμα εγγραφής πλήρων μελών στον Σύνδεσμο                                                        100 €
 2. Ετήσια συνδρομή πλήρων μελών:
  Μονάδες ηλεκτρικής ή ισοδύναμης δυναμικότητας άνω των 500 kWe                              500 €
  Μονάδες ηλεκτρικής ή ισοδύναμης δυναμικότητας μεταξύ 200 και 500 kWe                     300 €
  Μονάδες ηλεκτρικής ή ισοδύναμης δυναμικότητας κάτω των 200 kWe                             100 €
  Μονάδες μη ενεργοποιημένες ή εκτός λειτουργίας επί ένα τουλάχιστον έτος                    100 €
 3. Ετήσια συνδρομή συνδεδεμένων μελών:
  Φυσικά πρόσωπα                                                                                  50€
  Νομικά πρόσωπα με προσωπικό μέχρι 10 άτομα                                 200€
  Νομικά πρόσωπα με προσωπικό άνω των 10 ατόμων                         500€
 4. Ετήσια συνδρομή επίτιμων μελών:                                                 Μηδενική