Απάντηση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στην επιστολή ΕΣΠΑΒ (14/07/2020) περί προσδιορισμού της απόστασης Μονάδων Βιοαερίου από Μονάδες Κτηνοτροφικής Εκμετάλλευσης

Μοιραστείτε το άρθρο:

22 Οκτωβρίου, 2020

 
Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου προχώρησε σε αποστολή επιστολής στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (14/07/2020) ύστερα από σχετικό αίτημα των μελών, σχετικά με το θέμα περί προσδιορισμού της απόστασης Μονάδων Βιοαερίου από Μονάδες Κτηνοτροφικής Εκμετάλλευσης. Παρατέθηκαν οι λόγοι που δεν θα πρέπει να υπάρχει περιορισμός για την εν λόγω απόσταση, λόγω της συγγένειας μεταξύ των δύο δραστηριοτήτων, καθώς τα απόβλητα που προκύπτουν από μια μονάδα κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης αποτελούν άριστη πρώτη ύλη για μια μονάδα βιοαερίου, με αποτέλεσμα η γειτνίαση αυτών των δραστηριοτήτων να είναι κάτι τεχνικά εφικτό, χωρίς να αντίκειται σε υγειονομικές διατάξεις. Επίσης, έγινε ιδιαίτερη αναφορά ότι οι Μονάδες Βιοαερίου δεν νοούνται Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις, καθώς δεν διαθέτουν ζωικό κεφάλαιο, οπότε δεν θα πρέπει να υπόκεινται στο νομικό καθεστώς που διέπει τις Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις, παρά μόνο στην περίπτωση που αποτελούν συνοδό έργο των Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων. Ζητήθηκε να επανεξεταστεί η κείμενη νομοθεσία των Μονάδων Βιοαερίου, καθώς εφόσον ανήκουν στα Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών, ο περιοριστικός όρος που αφορά στις υγειονομικές αποστάσεις από Κτηνοτροφικές Μονάδες δεν έχει ισχύ.

Με μεγάλη χαρά θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κατόπιν των συστηματικών προσπαθειών του Συνδέσμου και συχνών επαφών με το Υπουργείο, επετεύχθη η αποσύνδεση των Μονάδων Βιοαερίου από την υποχρέωση της ελάχιστης απόστασης από εγκατάσταση Κτηνοτροφικής Εκμετάλλευσης που θέτει ο Ν. 4056/2012.

Ιδιαίτερη μνεία θα θέλαμε να κάνουμε στο μέλος του ΔΣ κ. Σπύρο Τζιάκα για την προσπάθειά του και τη σημαντική συμβολή του στο εν λόγω επίτευγμα.

Δείτε την σχετική απαντητική επιστολή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εδώ

Scroll to Top