Πλήρη μέλη

 

Για την εγγραφή πλήρους μέλους στο Σύνδεσμο απαιτείται να υποβληθεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο:

Α)  Αίτηση του ενδιαφερομένου, στην οποία θα αναγράφεται η επωνυμία, διεύθυνση και το ΑΦΜ του.

Β) Κατάσταση λειτουργίας του σταθμού παραγωγής βιοαερίου ή ποσοστό υλοποίησης του κατασκευαστικού έργου, με ανάλογες φωτογραφίες που το αποδεικνύουν. Υπόδειγμα αίτησης

Γ) Το ισχύον καταστατικό του, από όπου να προκύπτει με σαφήνεια το πρόσωπο του νόμιμου εκπροσώπου του.

Δ) Δήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο με τα στοιχεία των εκπροσώπων της επιχείρησης στα όργανα του συνδέσμου

 

Μετά την υποβολή της αίτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει για την εγγραφή ή όχι του αιτούντος.

 

Τα εγγεγραμμένα μέλη του συνδέσμου

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ

 

* Όλα τα πεδία πλην της Διεύθυνσης Ιστοσελίδας είναι υποχρεωτικά.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

A) ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

Β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ:


Γ) ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ


Δ) ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
Υπόδειγμα Δήλωσης


Ε) Η επιχείρηση έλαβε γνώση και αποδέχεται το Καταστατικό.*
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΣΠΑΒ ΦΕΒ2019

(ΣΤ) Η επιχείρηση έλαβε γνώση της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων*
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 2

Αποδέχομαι τους όρους