ΜΕΛΗ ΕΣΠΑΒ

Διαδικασία για Εγγραφή Μελών

 

Για την εγγραφή πλήρους μέλους στο Σωματείο απαιτείται να υποβληθεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο:

α)  Αίτηση του ενδιαφερομένου, στην οποία θα αναγράφεται η επωνυμία, διεύθυνση και το ΑΦΜ του.

β) Σύμβαση σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ

γ) Ή/και αποδεικτικά κατάστασης λειτουργίας του σταθμού παραγωγής βιοαερίου ή ποσοστό υλοποίησης του κατασκευαστικού έργου, με ανάλογες φωτογραφίες που το αποδεικνύουν.

δ) Το ισχύον καταστατικό του, από όπου να προκύπτει με σαφήνεια το πρόσωπο του νομίμου εκπροσώπου τους.

ε) Δήλωση  υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο με τα στοιχεία των διαρκών εκπροσώπων της επιχείρησης στα όργανα του συνδέσμου .

Σημειώνεται ότι κάθε μεταβολή στην εκπροσώπηση κάποιου εκ των νομικών προσώπων – μελών , πρέπει να γνωστοποιείται στο Δ.Σ.  εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών , από την έλευση του γεγονότος .

 

Μετά την υποβολή της αίτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει για την εγγραφή ή όχι του αιτούντος και θα τον ενημερώσει με ηλεκτρονικό μήνυμα για το ύψος και τη διαδικασία καταβολής του τέλους εγγραφής και της πρώτης συνδρομής.

Στα ταμειακά ενήμερα μέλη χορηγείται κωδικός για την πρόσβαση (log in) σε περιοχές του ιστότοπου στις οποίες έχουν πλήρη δικαιώματα.

 

Αίτηση εγγραφής

 

Τα εγγεγραμμένα μέλη του συνδέσμου


ΜΗ ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ηλεκτρική Ισχύς (kW) Ημ/νία Ενεργοποίησης Ιδιότητα
ΤΩΡΑ ΠΡΟΣΘ
1 ΦΑΡΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α.Ε. ΧΑΛΑΣΤΡΑ 1000 29-11-17 Μη Μέλος
2 ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1000 01-06-16 Μη Μέλος
3 ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑ Α.Ε. ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 100 19-03-17 Μη Μέλος
4 ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΧΟΥ Ο.Ε. ΣΟΧΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 844 16-06-17 Μη Μέλος
5 ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ Α.Ε. ΓΚΑΡΓΚΟΥΛΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 1750 05-10-16 Μη Μέλος
6 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ & ΣΟΦΟΛΟΓΗΣ Ο.Ε. ΦΟΥΝΤΩΤΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 100 18-07-14 Μη Μέλος
7 ΦΘΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΥΔΑΜΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 1500 30-04-18