ΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ GREEN DEAL

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΒΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΕ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS