ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ

Η οικονομική συνδρομή των μελών του Συνδέσμου από 1-1-2019 είναι:

 1. Δικαίωμα εγγραφής πλήρων μελών στον Σύνδεσμο  100 €
 2. Ετήσια συνδρομή πλήρων μελών:
  Μονάδες ηλεκτρικής ή ισοδύναμης δυναμικότητας άνω των 500 kWe    500 €
  Μονάδες ηλεκτρικής ή ισοδύναμης δυναμικότητας μεταξύ 200 και 500 kWe 300 €
  Μονάδες ηλεκτρικής ή ισοδύναμης δυναμικότητας κάτω των 200 kWe 100 €
  Μονάδες μη ενεργοποιημένες ή εκτός λειτουργίας επί ένα τουλάχιστον έτος 100 €
 3. Ετήσια συνδρομή συνδεδεμένων μελών:
  Φυσικά πρόσωπα 50€
  Νομικά πρόσωπα με προσωπικό μέχρι 10 άτομα 200€
  Νομικά πρόσωπα με προσωπικό άνω των 10 ατόμων 500€
 4. Ετήσια συνδρομή επίτιμων μελών: Μηδενική