Στόχοι

Οι σκοποί του συνδέσμου, σύμφωνα με το καταστατικό του είναι:

  • Η ενημέρωση του ευρύτερου κοινού ανά την Ελλάδα όσον αφορά τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει η παραγωγή βιοαερίου σε ένα από τα πιο κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα που είναι η παραγωγή αποβλήτων, στοιχεία αρνητικής αξίας και μετατροπή αυτών σε προϊόντα αυξημένης αξίας όπως η ανανεώσιμη ενέργεια και παράλληλα το φυσικό λίπασμα για την γεωργία, συμβάλλοντας έτσι  στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη
  • Η ενημέρωση για την διαδικασία της Αναερόβιας Χώνευσης για τη Διαχείριση ζωικών και φυτικών υπολειμμάτων ή υποπροϊόντων, αγροτοβιομηχανικού αποβλήτου και οργανικών ουσιών, για την Παραγωγή Βιοαερίου και παραγώγων αυτού με ένα βιώσιμο τρόπο.
  • Η προώθηση υποστηρικτικών πολιτικών με έμφαση στην παραγωγή και χρήση βιοαερίου πανελλαδικά
  • Η προώθηση και υπεράσπιση των συμφερόντων των μελών του, ιδιαίτερα σε σχέση με τους θεσμικούς φορείς στην ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή επικράτεια.
  • Η διεξαγωγή κάθε πράξης με οποιοδήποτε Δημόσια Υπηρεσία, ελληνική ή διεθνή, με οποιοδήποτε Εταιρεία ή Πρόσωπο, η οποία κατά τις περιστάσεις ήθελε κριθεί αναγκαία ή βοηθητική για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συνδέσμου.
  • Η συμμετοχή σε οργανισμούς τόσο διεθνείς όσο και εντός της ελληνικής επικράτειας σχετικούς με τις δραστηριότητες του Συνδέσμου.
  • Η ανάπτυξη και καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των μελών του.
  • Η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και ταυτόχρονα τη δημιουργία αντιπροσωπευτικών και διαπραγματευτικών οργάνων για την καλύτερη προβολή των αιτημάτων τους και την επίτευξη των στόχων τους.
  • Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα που εκτελούνται από Πανεπιστημιακά ή άλλα κρατικά Ιδρύματα εντός ή εκτός της ελληνικής επικράτειας, σχετικών με την παραγωγή βιοαερίου και εδαφοβελτιωτικών..
  • Η εκ­πόνηση μελετών και η πραγματοποίηση ερευνών στους τομείς και τα αντικείμενα που αναφέρονται παραπάνω και την υποστήριξη της κατάρτισης στον τομέα του βιοαερίου.