ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΜΕΘΑΝΙΟ

Μοιραστείτε το άρθρο:

31 Οκτωβρίου, 2019

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ (ΕΣΠΑΒ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

 Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε μια διαδικτυακή έρευνα του έργου REGATRACE, στο οποίο ο Ελληνικός Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου συμμετέχει ως εταίρος Η συμμετοχή στην έρευνα απαιτεί περίπου 10 λεπτά.

Τι είναι το έργο REGATRACE;

Το REGATRACE είναι Καινοτομική Δράση που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας HORIZON 2020. Το REGATRACE αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος εμπορίας που θα βασίζεται στην έκδοση και εμπορία Εγγυήσεων Προέλευσης (ΕΠ/GoO) για βιομεθάνιο/ανανεώσιμα αέρια. Ο στόχος θα επιτευχθεί μέσω των παρακάτω ιδρυτικών πυλώνων:

  • Ευρωπαϊκό σύστημα Εγγυήσεων Προέλευσης (ΕΠ/GoO) για βιομεθάνιο/ανανεώσιμα αέρια
  • Ίδρυση εθνικών φορέων έκδοσης ΕΠ/GoO – Ενσωμάτωση ΕΠ/GoO από διάφορες τεχνολογίες παραγωγής ανανεώσιμων αερίων στα συστήματα ΕΠ/GoO ηλεκτρικής ενέργειας και υδρογόνου.
  • Ενιαίες στρατηγικές και τεχνολογικές συνέργειες για την αξιολόγηση και ενεργοποίηση αειφόρων πρώτων υλών.
  • Υποστήριξη για την ανάληψη της αγοράς βιομεθανίου
  • Δυνατότητα μεταφοράς των αποτελεσμάτων πέραν των χωρών του έργου

 Θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο φορέων έκδοσης με τη συμπερίληψη των υφισταμένων εθνικών μητρώων βιομεθανίου και με τη σύσταση οργανισμών έκδοσης στις χώρες-στόχους του έργου (Βέλγιο, Ισπανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Πολωνία, Λιθουανία και Ρουμανία). Η REGATRACE θα προετοιμάσει το έδαφος για τη δημιουργία εθνικών μητρώων βιομεθανίου σε άλλες 7 χώρες (Κροατία, Ελλάδα, Δημοκρατία της Τσεχίας, Λετονία, Ουκρανία, Σλοβενία και Σουηδία)

Ποιος είναι ο στόχος της έρευνας;

Η έρευνα έχει σχεδιαστεί για να οικοδομήσει μια κοινότητα ενδιαφερόμενων μερών γύρω από το έργο REGATRACE και να στηρίξει την ανάληψη της αγοράς βιομεθανίου στις χώρες-στόχους καθώς και στις «υποστηριζόμενες» χώρες. Στόχος είναι να συγκεντρωθούν οι απόψεις των ενδιαφερομένων μερών, με σκοπό τη χαρτογράφηση της κατάστασης της αγοράς ανανεώσιμων αερίων στην Ευρώπη. Η έρευνα θα παρέχει τεκμηριωμένη αξιολόγηση των κύριων αναγκών και απαιτήσεων του τομέα σε κάθε χώρα.

Όροι και προϋποθέσεις της συμμετοχής σας

Η συμμετοχή σας είναι εθελοντική και είστε ελεύθεροι να αρνηθείτε να απαντήσετε σε οποιαδήποτε ερώτηση για οποιονδήποτε λόγο.   Οι ερωτηθέντες ενημερώνονται ότι: οι απαντήσεις είναι εμπιστευτικές και χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό της REGATRACE. Οι ερωτηθέντες δεν θα αναφέρονται απευθείας στην τελική έκθεση.

Ξεκινήστε την έρευνα!

Είμαι παραγωγός ή δυνητικός παραγωγός ανανεώσιμων αερίων

Είμαι καταναλωτής ή δυνητικός καταναλωτής ανανεώσιμων αερίων

 

HELLENIC ASSOCIATION OF BIOGAS PRODUCERS

INVITATION TO PARTICIPATE IN A TRANS-EUROPEAN SURVEY

You are kindly invited to participate to the online survey of the REGATRACE project, where HABio is a partner. The survey will take approximately 10 minutes

What is the REGATRACE project?

REGATRACE is an Innovation Action co-funded by the European Commission under the Horizon2020 Research and Innovation Programme. REGATRACE aims creating an efficient trade system based on issuing and trading biomethane/renewable gases Guarantees of Origin (GoO). This objective will be achieved through the following founding pillars:

  • European biomethane/renewable gases GoO system
  • Set-up of national GoO issuing bodies – Integration of GoO from different renewable gas technologies with electric and hydrogen GoO systems
  • Integrated assessment and sustainable feedstock mobilisation strategies and technology synergies
  • Support for biomethane market uptake
  • Transferability of results beyond the project’s countries

A network of issuing bodies will be established by including existing national biomethane registries and by establishing issuing bodies in the target countries of the project (Belgium, Spain, Ireland, Italy, Poland, Lithuania and Romania). REGATRACE will prepare the ground for setting-up national biomethane registries in other 7 countries (Croatia, Greece, Czech Republic, Latvia, Ukraine, Slovenia and Sweden).

What is the purpose of the survey?

The survey is designed to build a stakeholders’ community around the REGATRACE project and support the biomethane market uptake in the target countries as well as in the “supported” countries. The objective is to gather stakeholders’ views, with the purpose of mapping on the state of play of renewable gases market in Europe. The survey will provide an evidence-based assessment on main needs and requirements of the sector in each country.

Terms and conditions of your participation

Your participation is voluntary and you are free to decline to answer any question for any reason.  

Respondents are informed that: Responses are confidential and only used for REGATRACE’s purpose.

Respondents will not be quoted directly in the final report.

Start the survey!

I am a renewable gas producer or potential producer

I am a renewable gas consumer or potential consumer

Scroll to Top