Β’ Υπόμνημα ΕΣΠΑΒ στην Εθνική Επιτροπή Υδρογόνου & Ανανεώσιμων Αερίων