Αίτηση Συνδεδεμένου Μέλους

Ελληνικός Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου

Διαδικασία εγγραφής Συνδεδεμένων Μελών

Για την εγγραφή συνδεδεμένου μέλους στο Σωματείο απαιτείται να υποβληθεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο:

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου, στην οποία θα αναγράφεται η επωνυμία, διεύθυνση και το ΑΦΜ του.
  2. Έγγραφα που να πιστοποιούν την ενεργό ενασχόλησή του με τα αντικείμενα του άρθρου 3 (Σκοποί – Μέσα) του Καταστατικού.
  3. Για νομικά πρόσωπα, το ισχύον καταστατικό του, από όπου να προκύπτει με σαφήνεια το πρόσωπο του νομίμου εκπροσώπου τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά την πρώτη τακτική συνεδρίασή του μετά την υποβολή της αίτησης για την εγγραφή ή όχι του αιτούντος και θα τον ενημερώσει με ηλεκτρονικό μήνυμα για το ύψος και τη διαδικασία καταβολής του τέλους εγγραφής και της πρώτης συνδρομής.

Στα ταμειακά ενήμερα μέλη χορηγείται κωδικός για την πρόσβαση (log in) σε περιοχές του ιστότοπου στις οποίες έχουν πλήρη δικαιώματα.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

* Όλα τα πεδία πλην της Διεύθυνσης Ιστοσελίδας είναι υποχρεωτικά.Scroll to Top