Μέλη

Ελληνικός Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου

Πληροφορίες μελών

1. Πλήρη μέλη

Πλήρη μέλη του ΕΣΠΑΒ-HABIO μπορούν να είναι νομικά πρόσωπα τα οποία:

  • Λειτουργούν Μονάδα Παραγωγής Βιοαερίου ή Βιομεθανίου στην ελληνική επικράτεια
  • Εχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον κατά το ήμισυ, το κατασκευαστικό έργο μονάδας παραγωγής Βιοαερίου ή βιομεθανίου προερχόμενο από ζωικά και φυτικά υπολείμματα ή υποπροϊόντα
  • Είναι νέοι εν δυνάμει παραγωγοί, οι οποίοι έχουν προχωρήσει τις αδειοδοτικές διαδικασίες, με κύρια κριτήρια την έγκριση της ΑΕΠΟ ή την υπογραφή σύμβασης σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ ή άλλον φορέα υποδοχής ενεργειακού προϊόντος προερχόμενου από αναερόβια χώνευση ή αεριοποίηση
  • Είναι παραγωγοί Βιοαερίου από αέρια ΧΥΤΑ και ιλύ βιολογικών καθαρισμών

2. Συνδεδεμένα μέλη

Συνδεδεμένα μέλη μπορούν να είναι νομικά ή φυσικά πρόσωπα των οποίων οι δραστηριότητες σχετίζονται με τους τομείς του βιοαερίου, του βιομεθανίου και της αεριοποίησης, όπως ερευνητές, μελετητές, κατασκευαστές, λειτουργοί και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών.
Τα συνδεδεμένα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα των πλήρων, πλην του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

3. Επίτιμα Μέλη

Ο τίτλος του επίτιμου μέλους, χωρίς δικαίωμα ψήφου, απονέμεται σε μη μέλη του Σωματείου, τα οποία έχουν προσφέρει εξαίρετες υπηρεσίες για την προαγωγή των σκοπών του Σωματείου.

Scroll to Top