Ανακοίνωση Σχετικά με τα Υπολείμματα Ελαιοτριβείων

Μοιραστείτε το άρθρο:

11 Οκτωβρίου, 2022

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

Σε συνέχεια αναφορών ότι το υπόλειμμα των ελαιοτριβείων (ελαιοπυρήνας) δεν δύναται να διατίθενται ως πρώτη ύλη σε μονάδες βιοαερίου αλλά μόνο σε πυρηνελαιουργία, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαρίου-ΕΣΠΑΒ διευκρινίζει ότι δεν υφίσταται κανενός είδους κώλυμα, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, εφόσον η μονάδα βιοαερίου που δέχεται το υπόλειμμα, είναι νομίμως λειτουργούσα και στην περιβαλλοντική της αδειοδότηση  προβλέπεται ως πρώτη ύλη, μεταξύ άλλων, και το  υπόλειμμα των ελαιοτριβείων.

Συγκεκριμένα, η Απόφαση Αριθ. Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275/Β/11-04-2022), περί καθορισμού Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3982/2011 (μεταποιητικές και συναφείς προς αυτές δραστηριότητες), αναφέρει στις Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τα στερεά απόβλητα (Ζ8 Δέσμευση) ότι «Οι ελαιοπυρήνες διατίθενται σε πυρηνελαιουργία» και προφανώς εξαιτίας αυτού δημιουργήθηκε το όλο ζήτημα ότι οι ελαιοπυρήνες δεν δύναται να διατίθενται σε μονάδες βιοαερίου αλλά αποκλειστικά σε πυρηνελαιουργία. Παρόλα αυτά, η Απόφαση με  Αριθ. Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275/Β/11-04-2022) τροποποιήθηκε με την Απόφαση Αριθμ. οικ. 127402/1487/Φ15/2016 (ΦΕΚ 3924/Β/07-12-2016) και η Ζ8 Περιβαλλοντική Δέσμευση αντικαταστάθηκε σε «Οι ελαιοπυρήνες διατίθενται σε πυρηνελαιουργεία, ή οδηγούνται για περαιτέρω διαχείριση σε νομίμως λειτουργούντα και κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.».

Η μόνη πρόσθετη υποχρέωση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με χρήση βιοαερίου που προέρχεται από αναερόβια επεξεργασία βιομάζας και έχει ως πρώτη ύλη μεταξύ άλλων και απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία, προετοιμασία και επεξεργασία τροφίμων» (ΚΩΔΙΚΟΣ 02 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων), στα οποία περιλαμβάνονται τα υπολείμματα ελαιοτριβείου είναι, σύμφωνα με την Απόφαση Αριθμ. οικ. 166640/2013 (ΦΕΚ 554/Β/08-03-2013), ότι πρέπει να  παρατίθενται τα ισοζύγια αζώτου και φωσφόρου, τα οποία εξαρτώνται αποκλειστικά από τη σύνθεση των πρώτων υλών, προκειμένου να υπολογίζεται η απαιτούμενη έκταση για τη διάθεση του οργανικού υγρού (μέσου λίπανσης)/ στερεού (λιπάσματος ή/και βελτιωτικού εδάφους σύμφωνα με την παράγραφο 22 του άρθρου 3 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1069/2009/ΕΚ) χωνεμένου υπολείμματος που εξέρχεται από τον βιοαντιδραστήρα (χωνευτή). Σημειώνεται, ότι τα υπολείμματα ελαιοτριβείου εμπίπτουν στον Κωδικό 02 03 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων.

Για τον ΕΣΠΑΒ,

Dr.-Ing Αλέξανδρος Υφαντής                                                                               Σπύρος Τζιάκας

Πρόεδρος                                                                                                                    Αντιπρόεδρος

 

Scroll to Top