ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το Σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ», σε συντομογραφία «Ε.Σ.ΠΑ.Β» και στην Αγγλική «HELLENICASSOCIATION of  BIOGAS PRODUCERS», με διακριτικό τίτλο «ΗAΒio» είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα .

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Ενημέρωση του ευρύτερου κοινού ανά την Ελλάδα όσον αφορά τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει η παραγωγή βιοαερίου σε ένα από τα πιο κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα που είναι η παραγωγή αποβλήτων.

    Σε λειτουργία

   Υπό κατασκευή